Tuesday, November 13, 2007

AUSTIN: Sweatshops 101 Tour Arrives in Austin -- NOV 15
SWEATSHOPS 101 TOUR IN AUSTIN!!!

WHEN: Nov 15, 12-1 P.M.

WHERE: UT Austin, Mezes 2.118


Thanks to:
Carina